Jump to content
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal
Sign in to follow this  
admin

Username đăng nhập và Thay đổi mật khẩu

Recommended Posts

Là diễn đàn đóng, không được tự đăng ký, dành cho Sinh viên, giáo viên và các cán bộ Đại nam.  Username và Password đăng nhập do Quản trị diễn đàn cấp. Riêng với Cán bộ và Giáo viên Username sẽ là họ tên đầy đủ, viết liền, không dấu, ví dụ Thầy Lương Cao Đông thì Username đăng nhập sẽ là luongcaodong, mật khẩu ban đầu là 123456. Lần đăng nhập đầu tiên các User phải thay mật khẩu của mình trước khi viết bài hoặc trả lời bài viết.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×